Generalforsamling 24-2-2016

Referat

1. Valg af dirigent og referent

Claus Andersen blev valgt til dirigent. Mødet ses indkaldt rettidigt ved opslag i lokalavisen.
Eva Jorsø blev valgt til referent.
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden

Formanden bød velkommen og fortalte: Vores sikkerhedssystem er blevet opdateret i henhold til reglerne. Beløbet blev betalt af kommunen. 200m banen har givet mange nye medlemmer. Flot arbejde med både renovering og med skytterne af Peter og John. Pistolafdelingen har Lars klaret alene, både på 15m banen og Hanebjerg – Tak til Lars for det store arbejde. 15m riffelbanen har haft problemer pga sygdom – men er blevet klaret af Kirsten – tak for det store arbejde til hende. Den afgående formand ønsker den nye formand og bestyrelse al held og lykke med det fremtidige arbejde.
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kassereren gennemgik regnskabet til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.
 

4. Fastlæggelse af kontingent

Kassereren fremlagde bestyrelsens ønske om at forhøje kontingentet til 300 kr. for børn og 600 kr. for voksne. Forslaget blev vedtaget.
 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

Indtægter:
Kontingentet bliver sat op og dermed forøges kontingentindtægten. Desuden skal den nye bestyrelse beslutte om patron-betalingen skal sættes op, da salgsprisen ikke længere kan følge med prisen ved indkøb.
Udgifterne er stort set uforandrede – dog er nogle punkter nedsat.
Det vil være hensigtsmæssigt at øge prisen på patroner, at få flere penge for indskydning samt at få forhøjet Skovens andel.
 
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag om at lave en familie-rabat, således at en familie – hvilket senere defineres af bestyrelsen, betaler samlet 1000 kr. i årligt kontingent.
Vedtaget.
 

7. Valg af formand. Nuværende formand ønsker ikke genvalg

Formanden har peget på en ny formand – Kenneth Kragelund, der ønsker at stille op.
Peter Larsen ønsker også at stille op som ny formand.
Dermed er der skriftlig afstemning.
Resultatet af afstemningen blev:
  • 26 har stemt
  • Kenneth har fået 8 stemmer.
  • Peter har fået 18 stemmer.
Hermed er Peter valgt til formand.

 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – 2 ønsker genvalg

1. Lars – ønsker genvalg. Valgt med akklamation
2. John Olsen – ønsker genvalg. Valgt med akklamation
3. Anders Haag – ønsker ikke genvalg.
Kenneth Kragelund ønsker valg –
Johan Brodersen ønsker valg –
Resultatet af afstemningen blev:
  • 27 har afgivet stemmer
  • Kenneth 12 stemmer
  • Johan 15 stemmer
Hermed er Johan Brodersen valgt.

 
9. Valg af 1 suppleant – 1 ønsker genvalg
                 Claus Weidick – valgt med akklamation.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
                 Michael Christensen – genvalgt
                 Kirsten Petersen – genvalgt
 
11. Evt     

Jubilæumsbogen, som ligger på bordene er til medlemmerne. Den fortæller foreningens historie helt tilbage til starten i 1864.
 
Claus foreslog at Skovens betaling for benyttelse af lokalet blev ændret – en ny fordelingsnøgle, hvor de kommer til at betale en højere pris.

 
Ref. Eva Jorsø.

Skriv en kommentar